Our young dogs!

Khaos Gunbower "Rafael"
(Khaos D'Aram x Ch Khaos Blackwattle)
Khaos Gwynne "Kali"
(Khaos D'Aram x Ch Khaos Blackwattle)
Khaos Emmerick "Howie"
(Sky Runner of Dega. x S.N.Fin.Int.Ch, SLCCH Khaos Zingoalla)